top of page
15.png
WHITE BLUR 01.png
PACKEK 02 KICSI.png
LOGO FEJLÉC 01 c.png

Hard night Lite tomorrow

Adatvédelmi tájékoztató
1. Bevezető:

Tájékoztatjuk arról, hogy a Csévi Liqueur Factory Kft. mint Adatkezelő a https://hardlite.hu/ informatív honlap (a továbbiakban: honlap) működtetése során a honlapra látogató természetes személyek mint érintettek (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait kezeli. Az Adatkezelő, a honlapot meglátogató érintettek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban foglalt tájékoztatást adja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR) 13. és 14. cikkében foglaltak szerint.

2. Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei:

Az adatkezelő:
Neve: Csévi Liqueur Factory Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő)
Székhely: 2330 Dunaharaszti, Lilaakác köz 3.

 

Képviselője: 
Neve: Dr. Belányi Attila
Elérhetősége: info@hardlite.hu

3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

A GDPR előírásai értelmében az Adatkezelő számára adatvédelmi tisztviselő kinevezése nem kötelező. Így az Adatkezelő az adatvédelemmel kapcsolatos kérdésekben az alábbi elérhetőségen tartja a kapcsolatot.

4. Kapcsolatfelvétel célú adatkezelések

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: az Adatkezelőnek a honlapon keresztül kitölthető űrlap segítségével üzenetet küldő, az adatkezelővel kapcsolatot felvevő természetes személyek

 

A kezelt adatok köre: Név, e-mail cím, bármely adat, amelyet az érintett az üzenet mezőben megad.
 

Az adatkezelés célja: az Adatkezelő és az érintettek közötti kapcsolattartás, esetleges kérések, kérdések megválaszolása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az Adatkezelő ezeket az adatait a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja (az Ön hozzájárulása) alapján kezeli, amelyet az üzenet elküldését megelőzően, az oldalon található jelölőnégyzet kipipálásával ad meg.

 

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a fentiekben megadott személyes adatokat az Adatkezelő szervezetén belül az üzenet tárgyának megfelelő munkatársak, így különösen az értékesítési munkatársak ismerhetik meg.


Adattovábbítás: az Adatkezelő az érintetteknek a kapcsolatfelvétel céljából megadott alábbi személyes adatait sem az EU-n belüli harmadik személy, sem harmadik országba, sem nemzetközi szervezet számára nem kerül továbbításra.
 

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

Igénybevett adatfeldolgozó neve, és elérhetőségei:

Adatfeldolgozó neve: 
Adatfeldolgozó címe: 
Adatfeldolgozó adószám:
Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma:
Adatfeldolgozó e-mail címe:
Adatfeldolgozás célja: 

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek: az adattárolás helyéül szolgáló szerverek üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás

 

Az adatkezelés helye, módja: Az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozónál, az adatfeldolgozó által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.
 

Az adatok megőrzésének ideje: az érintett személyes adatait az Adatkezelő az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legkésőbb az adatközléstől számított 2 évig kezeli.

Az üzemeltető a weboldal látogatottsági adatait a Google Analytics és a Google Ads szolgáltatás igénybevételével méri. A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi tájékoztatóját a https://policies.google.com/privacy?hl=hu címen olvashatja.

5. Cookie adatkezelések

Az Adatkezelő ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy a Honlap sütiket (cookie) használ. A sütiknek nevezzük azokat a kis adatfájlokat, amelyeket a weboldalak a felhasználói élmény hatékonyabbá tétele érdekében használnak. Ezeket az adatfájlok a honlap meglátogatásakor kerülnek elhelyezésre a Felhasználó Eszközén, majd a későbbi látogatás során ezek visszaolvasásra kerülnek, azonosítva ezzel a felhasználót. Bizonyos esetekben ezek az adatfájlok a GDPR értelmében személyes adatnak minősülnek, hiszen, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége nyílik összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

5.1. Szükséges cookiek

Az adatkezeléssel érintett személyek köre: a https://hardlite.hu/ honlapot meglátogató természetes személyek.
A kezelt adatok köre: rendszer azonosító, kor, kártékony robotok elleni védelem, süti kezelés elfogadása
Az adatkezelés célja: a szükséges sütik elősegítik a weboldal használhatóságát, lehetővé tesznek olyan alapvető funkciókat, mint a honlapon történő navigálás és a biztonságos webhelyek elérése. A honlap ezen cookiek használata nélkül nem működik megfelelően.
Az adatkezelés jogalapja: A szükséges cookiek használatához az érintett hozzájárulása nem szükséges, ezen adatokat az Adatkezelő a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja (az adatkezelő jogos érdeke) alapján kezeli. Az Adatkezelő a jogos érdekhez, mint jogalaphoz kötődő érdekmérlegelési tesztet elkészítette, azt erre irányuló kérés esetén az érintettek rendelkezésére bocsátja.

Név: 
Célja: 
Típusa: 
Lejárat: 
Adattovábbítás címzettje: 
Szolgáltató: 

 

Név: 
Célja: amennyiben kérte, hogy jegyezze meg a a beállított kort. Tekintettel arra, hogy az Adatkezelő tevékenysége alkoholtartalmú italok gyártására, forgalmazására terjed ki, így a vonatkozó jogszabályok értelmében azonosítania kell a honlapot meglátogató személyek életkorát. Annak érdekében, hogy a felhasználónak ne kelljen az egy napon belüli többszöri látogatása alkalmával az életkorára vonatkozó adatokat ismételten megadni, a honlap a nyilatkozat megtételéről cookie-t tárol el.
Típusa: 
Lejárat: 
Adattovábbításcímzettje: 
Szolgáltató: 

Név: 
Célja: 
Típusa: 
Lejárat: 
Adattovábbítás címzettje: 
Szolgáltató: 

5.2. A személyes adatok megismerésére jogosultak, adatfeldolgozás

Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: a cookiek használatával gyűjtött személyes adatokat, és az azokból levonható következtetéseket az Adatkezelő szervezetén belül az értékesítési terület illetékes munkatársai, továbbá az Adatkezelő vezetősége ismerhetik meg.

 

Adatfeldolgozók: az Adatkezelő az adatkezelési cél elérése érdekében az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:
Igénybe vett adatfeldolgozó neve és elérhetőségei:

Adatfeldolgozó neve: 
Adatfeldolgozó címe: 
Adatfeldolgozó adószám: 
Adatfeldolgozó cégjegyzékszáma: 
Adatfeldolgozó e-mail címe: 
Adatfeldolgozás célja:

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozói műveletek: az adattárolás helyéül szolgáló szerverek üzemeltetése, tárhelyszolgáltatás.

5.3. Az adatkezelés helye, módja

Az adatkezelés helye, módja: az érintett által megadott személyes adatok az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozónál, az adatfeldolgozó által üzemeltetett szervereken kerülnek tárolásra.

6. Linkek

Felhívjuk figyelmét, hogy a Honlapon olyan hivatkozások is találhatók, amelyek más webhelyekre vezetnek. Az ilyen külső webhelyek használatára az adott webhely adatvédelmi szabályzata, tájékoztatója vonatkozik, és a külső hivatkozásra vagy a megfelelő gombra történő kattintást követően az Adatkezelő nem képes befolyásolni a személyes adatok gyűjtését, tárolását vagy kezelését.

7. Adatbiztonság

Tájékoztatjuk, hogy az Adatkezelő megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR titoktartásra, és az adatkezelés biztonságára vonatkozó szabályainak érvényre juttatásához szükségesek. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés ellen.

8. Az érintett jogai, jogérvényesítés

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokkal kapcsolatban bármikor, korlátozás nélkül kérhet:

 • tájékoztatást, az adatokhoz való hozzáférést,

 • helyesbítést,

 • törlést,

 • az adatkezelés korlátozását,

 • az adatok hordozhatóságát,

 • visszavonhatja a hozzájárulását,

 • továbbá tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen.

8.1. Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére, a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa. A tájékozódáshoz való jog írásban a jelen tájékoztató 3. pontjában megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás.

8.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől információt kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a GDPR-ban meghatározottak szerint, az adatkezelés részleteihez hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségekhez igazodó, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Az érintett kérelmére az információkat az Adatkezelő elektronikus formában szolgáltatja.

Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3. Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4. Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, ha:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték

 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték

 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

8.6. Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha 

 • az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy olyan szerződésen alapul, amelyben az érintett szerződő fél, és

 • az adatkezelés automatizált módon történik.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők

8.8. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés

 • az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

 • meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

 • az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Tájékoztatjuk arról, hogy az Adatkezelő a jelen tájékoztatóban meghatározott adatkezelési célokkal összefüggésben automatizált döntéshozatalt nem alkalmaz, a személyes adatokat profilalkotási céllal nem kezeli.

8.9. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

8.10. Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fentiekkel kapcsolatosan az érintett által benyújtott kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az Adatkezelő a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

8.11. Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el.

 

Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos panasza, problémája merülne fel, forduljon hozzánk bizalommal a panasz békés rendezése érdekében. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy a személyes adataival kapcsolatos jogsértés észlelése esetén az illetékes adatvédelmi hatósághoz vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz is fordulhat.A Felügyeleti hatósághoz címzett panaszát az alábbi elérhetőségen nyújthatja be:

Hatóság neve: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Honlap:http://www.naih.hu)
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.,
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

9. További célú adatkezelés

Tájékoztatjuk, hogy a jelen tájékoztató alapján az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait a tájékoztatóban megjelölt céloktól eltérő célra nem használjuk.

1. Bevezető
2. Az adatkezelő és képviselője elérhetőségei
3. Az adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
4. Kapcsolatfelvétel célú adatkezelések
5. Cookie adatkezelések
6. Linkek
7. Adatbiztonság
8. Az érintett jogai, jogérvényesítés
9. További célú adatkezelés
A Felügyeleti hatóság elérhetőségei
bottom of page